К оглавлению

Раздел D. Избранные отрывки из произведений р. Кука. Глава D-6

Глава 6. В поисках собственного Я.

בקשת האני העצמי

ואני בתוך הגולה, האני הפנימי העצמי , של היחיד ושל הציבור, אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה, שהיא מתלהבת בקרבו.

חטאנו עם אבותינו, חטא האדם הראשון, שנתנכר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש, ואבד את עצמו, לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת איך, מפני שלא ידע נפשו, מפני שהאניות האמיתית נאבדה ממנו, בחטא ההשתחואה לאל זר.

 

חטא ישראל, זנה אחרי אלהי נכר, את אניותו העצמית עזב, זנח ישראל טוב. חטאה הארץ, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה, הלכה אחרי מגמות ותכליתות, לא נתנה את כל חילה הכמוס להיות טעם עץ כטעם פריו,נשאה עין מחוץ לה, לחשוב על דבר גורלות וקריירות.

קטרגה הירח, אבדה סיבוב פנימיותה, שמחת חלקה, חלמה על דבר הדרת מלכים חיצונה.

וכה הולך העולם וצולל באבדן האני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל.

באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מן האני, ומוסיפים תבן על המדורה, משקים את הצמאים בחומץ, מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חוץ מהם.

 והאני הולך ומשתכח , וכיון שאין אני, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה.

רוח אפינו משיח ד', זהו גבורתו הדר גדלו, איננו מבחוץ לנו, רוח אפינו הוא, את ד' אלהינו ודוד מלכנו נבקש, אל ה' ואל טובו נפחד, את האני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא, הסר כל אלהי נכר, הסר כל זר וממזר, וידעתם כי אני ה' אלהיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים, אני ה'] התעלות לאחדות ולחרות[.

ש"ק  ג:כ"ד אורות הקודש  ג' , עמ' קמ

«В поисках собственного Я».

(+ Комментарий)

"И я нахожусь в изгнании..." говорит пророк Иехезкиель (1:1). И здесь говориться также и о нашем внутреннем Я,1 которое находится в "изгнании". Я - индивидуума и общества2 раскрывается только в соответствии с мерой его собственной святости и чистоты, в соответствии с мерой высшей мощи (гвура), впитывающей от чистого света высшего сияния, разгорающейся в нем3.

Согрешили и мы вместе с праотцами нашими, грехом Адама, который стал чужим для собственной сущности, когда он склонился к мнению змея и потерял себя4. И не смог дать ясный ответ на вопрос Бога "Где ты?" (Бытие 3:9) - потому что не знал своей души, потому что потерял свое истинное Я5.

Согрешил Израиль, блудно следуя чужим богам. Оставил свое истинное Я6

Согрешила также и Земля, изменила своей сущности, приуменьшила свои силы, устремилась вслед за односторонним подходом и быстрыми достижениями, не реализовала своего потенциала, не сделала деревья по вкусу такими же, как их плоды7. Вознесла глаза свои вовне, возмечтала о судьбах и достижениях8.

Недовольна была Луна своей судьбой, потеряла свою сущность, не радовалась своей участи, возмечтала о внешнем великолепии царей9.

И так идет мир и хромает, когда каждый теряет свое Я, индивидуум и общество.

Приходят педагоги, получившее образование, смотрят на внешнюю сторону, и не обращают и они внимания на Я10 - и тем самым добавляют соломы в костер, жаждущих поят уксусом. Пичкают мозг и сердце вещами посторонними для них. И Я все более забывается.

И из-за того, что нет Я, нет также ОН11, и тем более нет ТЫ12

"Машиах Господа - он дыхание наших ноздрей" (Эйха 4:20)13 , и в этом его сила и величие, он не чужой нам, он "дыхание наших ноздрей". Господа Бога нашего, и Давида, царя нашего мы ищем, перед Богом и его благостью будем трепетать - и этим мы ищем наше собственное Я,14 Нашу собственную суть мы ищем и найдем. И удалим всех богов чуждых, все постороннее и чужое. "И познаете вы, что я Господь Бог ваш, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вам Богом - Я Господь".  (Исход 6:7, Левит 22:33)15

(Написано в философском дневнике, в Яффо, до 1914года)


1 т.е. р.Кук берет стих из книги Пророка Иехезкиэля и дает ему "углубленное истолкование" ("драш") раскрывающие идеи, дополнительные к прямому смыслу текста.

2 Для всего учения р.Кука характерно восприятие народа как единого "национального организма", национальной личности; поэтому есть параллель между раскрытием «Я индивидуума» и «Я общества» (народа).

3  В нем - т.е. раскрытие святости и чистоты из его собственной души, а не привнесенных извне. Чем больше есть его собственной святости и чистоты, тем большее количество «высшего света» он может воспринять. Т.е. настоящая святость связана с реализацией своего Божественного начала на индивидуальном и на общенациональном уровне.

4 Змей персонифицирует "внешние страсти" в душе человека, отличные от его собственной сущности. В Райском саду еще можно было ясно отделить эти "внешние страсти" (змея) от самого человека; в дальнейшем же, через "съедание" (поглощение внутрь) плода Дерева Познания эти страсти вошли внутрь человека, и отделить их от себя стало гораздо сложнее.

5 И, согласно этому архетипу, грех есть потеря истинного себя.

6 Ибо Израиль как личность черкает свое Я из Божественной сущности; и если он  занимается идолопоклонством, то тем самым он предает сам себя

7 Имеется в виду мидраш, согласно которому вначале планировалось, что земля произведет "дерево плодовое, производящее плоды по роду  своему" (Быт. 1:10),  т.е. само дерево тоже должно было быть "плодом", т.е. съедобным; но земля "самовольно"   поступила иначе: она создала "дерево, производящее плоды" (Быт 1:11),  т.е. дерево само несъедобно, съедобны только плоды; и это "грех земли, предшествовавший греху человека" – за что земля была наказана вместе с наказанием человека при изгнании из Рая: "проклята земля за тебя, тернии и волчец произрастит она за тебя…." (Быт. 3:18) .

8 Т.е. земля хотела добиться более быстрого результата, поэтому вся "ушла в плод", а не "в дерево" – в связи с чем ситуация сделалась непрочной и неустойчивой, и произошло разрушение и падение.

9. Имеется в виду мидраш, согласно которому Бог вначале  планировал создать два равновеликих светила («и создал Бог два светила великие ….» - Быт. 1:16) Но Луна заявила: "Не могут два царя пользоваться одной короной (т.е. равным статусом), за что была уменьшена, и потому мы тут же читаем в Торе: "светило большее для владения днем, и светило меньшее для владения ночью".

10. Т.е. педагоги озабочены только передачей ученику суммы знаний, а вовсе не думают о развитии его «Я».

11. Т.к. тот, кто не (развитая) личность, не сможет познавать мир.

12 И тот, кто не (развитая) личность, не сможет вступать в диалог с Богом.

13 Стих из книги Эйха ("Плач Иеремии") подчеркивает, что Машиах (в Эйхе непосредственно имеется в виду царь Израиля, убитый врагами при разрушении Иерусалима и Первого Храма; но в перспективе говорится также и о будущем Мессии) не приходит "извне", но он есть воплощение внутреннего развития еврейского народа, его имманентной сущности ("дыхание ноздрей наших")  

14 Т.е. религиозный поиск идет совсем не через отказ от себя, не через подчинение внешней силе, -  но через реализацию собственного внутреннего потенциала.

15 "Познание" не есть восприятие внешней информации, а есть создание связи и активация её в себе; поэтому познание развивается лишь через развитие собственного «Я».